Skolhälsovård

Vi möter era unika behov

Alla elever har rätt till kostnadsfri skolhälsovård.

I samarbete med varje skola utarbetar vi ett program som möter skolans och elevernas behov. Här bestäms våra mottagningstider och mängden personal vi har på plats i skolan.

 

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Så fungerar skolhälsovården

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Alla skolsköterskor erbjuder mottagningsverksamhet s k öppen mottagning som är en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Skolsköterskan arbetar direkt med eleven och/eller familjen i det förebyggande arbetet i att främja det friska som är fokus för skolhälsovårdens arbete.

En väsentlig arbetsuppgift för skolsköterskan är att vara en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som samhället riktar till barn och ungdomar

Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem

Skolhälsovårdens insatser är ett erbjudande till alla elever i skolan

Skolhälsovården styrs på nationell nivå av Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt de av Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter som är relevanta för skolhälsovården

Skolsköterskans uppgifter är bland annat:

  • Hälsokontroller
  • Uppföljning av elever med somatiska och psykosomatiska problem
  • Vaccinationer
  • Dokumentation
  • Mottagningsarbete
  • Samverkan med elevhälsoteam
  • Samverkan med externa samarbetspartners
  • Medicinsk yrkesvägledning

Kontaktperson skolhälsovård:

Basprogram för hälsobesök:

Hälsobesök är en arbetsform med både hälsoövervakande och hälsofrämjande funktion. Årskursrelaterade hälsobesök genomförs i samarbete med eleven och vid behov vårdnadshavare.